Werkwijze

Projectbeheersing

Projectis Bouwmanagement werkt projectmatig.

Om te waarborgen dat de gerealiseerde huisvesting aan uw verwachtingen voldoet, worden vóóraf de vijf belangrijkste beheersaspecten tijd, kwaliteit en financiën, informatie en organisatie, met u in kaart gebracht en vastgelegd in een Plan van Aanpak. Dit plan is gedurende het gehele project leidraad voor alle betrokkenen. Het is ons vak om de risico’s te analyseren en vervolgens met onze kennis en ervaring adequaat met deze risico’s om te gaan en hiermee het bouwproces te sturen.

Gedurende het hele project zal Projectis de beheersaspecten toetsen, aan- en bijsturen ten opzichte van de vastgestelde uitgangspunten. Projectis leidt daarbij binnen deze kaders het team van opdrachtgever, gebruiker(s), ontwerpers, adviseurs en bouwers op een doelmatige wijze naar de realisatie van de projectdoelstellingen.

Voor wat betreft de beleidsmatige beheersing van het project wordt door Projectis per projectfase een slotdocument opgesteld. Hierin zijn de toetsing per beheersaspect en resultaten van de betreffende fase vastgelegd. Dit document wordt ter goedkeuring aan u voorgelegd. De vastgestelde documenten dienen vervolgens als startdocument voor de daarop volgende fase

Projectorganisatie

Voor het ontwerpen en uitvoeren van de projectdoelen is een projectorganisatie nodig die de samenwerking tussen de verschillende partijen structureert.

Deze structuur bestaat uit een projectorganisatie met een communicatie- en overlegstructuur. Daarnaast heeft elke partij in het samenwerkingsproces zijn eigen taken en bevoegdheden. Projectis Bouwmanagement legt deze, in overleg met u, vast in een Plan van Aanpak.

 

 

 

 

Kwaliteitsborging

De kwaliteit van de te realiseren huisvesting wordt door Projectis Bouwmanagement, tezamen met u, vastgelegd in een Programma van Eisen.

Dit Programma van Eisen geldt als toetsingskader voor het gehele ontwerp- en realisatieproces. Planwijzigingen of afwijkingen op het Programma van Eisen ten gevolge van voortschrijdend inzicht worden ter goedkeuring aan u, als opdrachtgever, voorgelegd.

Het Programma van Eisen wordt in nauw overleg met u en onder de aansturing van Projectis vertaald in een ontwerp. Dit ontwerp komt in verschillende stadia tot stand, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen het structuurontwerp, voorontwerp, definitief ontwerp en het bestek met bestektekeningen. Na goedkeuring van elk stadium door u, als opdrachtgever, geldt het goedgekeurde ontwerp als uitgangspunt voor het vervolgproces.

In de uitvoeringsfase heeft Projectis als directievoerder een sleutelrol bij de bewaking van de kwaliteit. Wij toetsen daarbij de uitvoering op basis van de vooraf vastgelegde contracstukken. Als toezichthouder/opzichter controleert Projectis op detailniveau het door de uitvoerende partijen het gemaakte werk.

Budgetbewaking

Projectis Bouwmanagement bewaakt het projectbudget door de registratie van alle handelingen en het vroegtijdig signaleren van afwijkingen welke een relatie hebben met financiën.

De basis voor de bewaking van het budget is het door de opdrachtgever beschikbaar te stellen krediet. Dit krediet is opgebouwd uit alle kosten die nodig zijn voor de ontwikkeling van het project.

Projectis verzorgt de financiële verslaglegging door periodiek een financieel rapport uit te brengen aan de opdrachtgever.

Voortgangsbewaking

Voorafgaand aan elk project, wordt door Projectis Bouwmanagement een planning opgesteld.

Aan de hand van deze planning bewaakt Projectis de voortgang van het project

Betrokken

Uw huisvesting realiseren en optimaliseren is onze kwaliteit. Wij leveren extra inspanning in het belang van uw organisatie en  toegevoegde waarde door een proactieve houding.

Resultaatgericht

Uw doelen worden op effectieve wijze gerealiseerd in concrete resultaten. Projecten worden door ons professioneel, doelgericht en binnen vooraf vastgestelde kaders geleid.

Oplossingsgericht

Uw uitdagingen zijn ons vertrekpunt voor het creëren van oplossingen. Wij sturen op een goede samenwerking en onderling vertrouwen binnen projectteams.

Onafhankelijk

Uw belangen staan bij ons voorop. Wij zijn objectief, onafhankelijk en integer.

De samenwerking kenmerkte zich door rust, professionaliteit, kennis, klantgerichtheid en flexibiliteit. Vooral de accuratesse van het volgen en signaleren van diverse processen was iets dat opviel.

ing. Henk Meijs, commandant en projectleider brandweer Brabant Noord

Mike blijft ten alle tijden rustig en nuchter in zo’n dynamische omgeving, en weet op die manier juist alle partijen mee te krijgen en het project goed te beheersen. Mike heeft een heldere en systematische aanpak van projecten, waardoor we heel resultaatgericht konden werken.

ir. Hannah van der Leij, Projectmanager duurzaam vastgoed

Wij hebben de samenwerking als bijzonder prettig ervaren. De persoonlijke advisering en samenwerking getuigen van professionaliteit, kundigheid en flexibiliteit.

drs. Martijn Sonjé MCPm, Teamleider Repressie en Commandant van Dienst

Mike heeft geen dikke en warrige rapportages nodig, maar komt met passende oplossingen, bruikbare planningen en realistische kostenplaatjes. Hij verstaat zijn vak uitstekend. Ik kijk met veel plezier terug op onze samenwerking.

ing. Frédéric Lecoeuvre, projectleider gemeente Zevenaar

Mike is bijzonder kundig op het gebied van bouwmanagement en weet mede door zijn eigen, prettige manier van werken, voor zijn opdrachtgever het maximale uit een project te behalen.

ing. Albèrt Duyst, directeur at Duyst & Projecten

Mike stelt maar een belang voorop en dat is het belang van zijn opdrachtgever. De rust die Mike uitstraalt heb ik als zeer prettig ervaren en in combinatie met een stevige dosis deskundigheid en vakmanschap was hij voor mij de ideale partij.

Twan Langenhuizen BBA, Commandant Korps Marinebrandweer, Koninklijke Marine.

Wij zijn bijzonder tevreden. Mede dank zij uw inbreng is binnen de gestelde kwaliteit, planning en het beperkte budget naar volle tevredenheid van de gebruiker een fantastisch, duurzaam kantoorgebouw ontwikkeld.

ir. Rob van Aarem, Senior Development Manager OVG Projectontwikkeling

Projectmanager Mike van Weelden is een stevige en duidelijke bouwmanager/directievoerder, die daadkrachtig en oplossingsgericht optreedt, rekening houdend met de betrokken partijen. Mike heeft zich geprofileerd als een professioneel, flexibel, kwaliteitsbewust en integer persoon.

ir. Rob van Ritbergen, Project Management Bureau gemeente Amsterdam

Projectis Bouwmanagement heeft de vertegenwoordigers van stadsdeel Zuidoost en DWI op een prettige manier naar een nieuwe werkomgeving begeleid.

ir. Bas Keuper, Projectmanager maatschappelijk vastgoed gemeente Amsterdam