Diensten

Huisvestingsadvies

Een goede leef- en werkomgeving stimuleert mensen. Een goede huisvesting is dus van essentieel belang voor het realiseren van uw bedrijfsdoelstellingen.

Samen met u brengt Projectis Bouwmanagement de te huisvesting organisatie in kaart. Aard, identiteit, organisatiestructuur en toekomstvisie zijn hierbij van groot belang. Naast dit bedrijfsprofiel wordt een overzicht opgesteld van functies en ruimten welke een plaats moeten krijgen in de huisvesting. Voor deze functies en ruimten wordt nagegaan welke kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van belang zijn. Ten behoeve van duurzaamheid en de vormgeving van het exterieur en het interieur worden verwachtingen en ambitieniveaus weergegeven. De (steden)bouwkundige randvoorwaarden en van toepassing zijnde wet- en regelgeving worden bepaald.

Projectis stelt een realistische investeringsraming op en brengt de te verwachten tijdskaders in beeld. Tezamen met de technische aspecten voor wat betreft de bouw- en installatietechniek, de onderhoudsaspecten, de duurzaamheideisen, etcetera die voor de kwaliteit van het gebouw van belang zijn, ontstaat een Programma van Eisen.

Om de gevraagde kwaliteit te kunnen leveren, moet deze voor alle partijen aan het begin van het huisvestingsproces duidelijk geformuleerd zijn. Het aangewezen middel om die vraag over te brengen is dit Programma van Eisen.

Projectmanagement

Het leiden, sturen en bewaken van de projectorganisaties en projectprocessen (organisatorisch, informatief, kwalitatief, financieel en qua planning) is onze expertise.

Projectis Bouwmanagement begeleidt voor u het gehele bouwproject, vanaf het initiatief tot en met de uitvoeringsfase, waarbij de oorspronkelijke uitgangspunten niet uit het oog worden verloren. Zo toetsen wij alle ontwerpresultaten aan het vooraf met u vastgestelde Programma van Eisen en relevante wet- en regelgeving. Daarnaast evalueren wij de effecten van ontwerpbeslissingen op uw organisatie, milieu, arbeidsomstandigheden en sociale veiligheid.

Projectis inventariseert de benodigde vergunningen en verzorgt voor u de benodigde vergunningaanvragen. Wij voeren overleg met gebruikers, het bevoegd gezag en alle participanten in het bouwproces.

Wij begeleiden de uitwerking van het ontwerp naar contractstukken en begeleiden u bij het selecteren en contracteren van ontwerpende en uitvoerende marktpartijen. Wij hebben ervaring met diverse contract- en (europese) aanbestedingsvormen.

Directievoering

Directievoering is het tijdens de uitvoeringsfase vertegenwoordigen van u, als opdrachtgever, en het aansturen van het bouwproces vanaf de aanvang van de werkzaamheden op de bouwplaats tot en met de oplevering.

Wij bewaken uw belangen en zien toe op de correcte uitvoering van de vooraf overeengekomen contractstukken. Wij stellen ons ten doel om het bouwproces optimaal aan te sturen en de communicatie tussen de betrokken partijen te bevorderen. Wij doen dat vanuit een onafhankelijke positie ten opzichte van aannemers en adviseurs. Dat maakt onze rol transparant.

Onderdeel van de directievoering is tevens het bewaken van de voortgang, de kwaliteit en het budget. Dit gebeurt onder andere door het controleren en beoordelen van gegevens die de uitvoerende partijen aan leveren en het bewaken van de planning. De directievoerder leidt de bouwvergaderingen, behandelt meer- en minderwerk, adviseert met betrekking tot betalingstermijnen, verzorgt de oplevering en begeleidt de nazorg. Voor de controle van de kwaliteit van het uitgevoerde werk wordt een opzichter ingezet.

Betrokken

Uw huisvesting realiseren en optimaliseren is onze kwaliteit. Wij leveren extra inspanning in het belang van uw organisatie en  toegevoegde waarde door een proactieve houding.

Resultaatgericht

Uw doelen worden op effectieve wijze gerealiseerd in concrete resultaten. Projecten worden door ons professioneel, doelgericht en binnen vooraf vastgestelde kaders geleid.

Oplossingsgericht

Uw uitdagingen zijn ons vertrekpunt voor het creëren van oplossingen. Wij sturen op een goede samenwerking en onderling vertrouwen binnen projectteams.

Onafhankelijk

Uw belangen staan bij ons voorop. Wij zijn objectief, onafhankelijk en integer.

Mike stelt maar een belang voorop en dat is het belang van zijn opdrachtgever. De rust die Mike uitstraalt heb ik als zeer prettig ervaren en in combinatie met een stevige dosis deskundigheid en vakmanschap was hij voor mij de ideale partij.

Twan Langenhuizen BBA, Commandant Korps Marinebrandweer, Koninklijke Marine.

Mike is bijzonder kundig op het gebied van bouwmanagement en weet mede door zijn eigen, prettige manier van werken, voor zijn opdrachtgever het maximale uit een project te behalen.

ing. Albèrt Duyst, directeur at Duyst & Projecten

Mike heeft geen dikke en warrige rapportages nodig, maar komt met passende oplossingen, bruikbare planningen en realistische kostenplaatjes. Hij verstaat zijn vak uitstekend. Ik kijk met veel plezier terug op onze samenwerking.

ing. Frédéric Lecoeuvre, projectleider gemeente Zevenaar

Wij hebben de samenwerking als bijzonder prettig ervaren. De persoonlijke advisering en samenwerking getuigen van professionaliteit, kundigheid en flexibiliteit.

drs. Martijn Sonjé MCPm, Teamleider Repressie en Commandant van Dienst

Projectis Bouwmanagement heeft de vertegenwoordigers van stadsdeel Zuidoost en DWI op een prettige manier naar een nieuwe werkomgeving begeleid.

ir. Bas Keuper, Projectmanager maatschappelijk vastgoed gemeente Amsterdam

Projectmanager Mike van Weelden is een stevige en duidelijke bouwmanager/directievoerder, die daadkrachtig en oplossingsgericht optreedt, rekening houdend met de betrokken partijen. Mike heeft zich geprofileerd als een professioneel, flexibel, kwaliteitsbewust en integer persoon.

ir. Rob van Ritbergen, Project Management Bureau gemeente Amsterdam

Wij zijn bijzonder tevreden. Mede dank zij uw inbreng is binnen de gestelde kwaliteit, planning en het beperkte budget naar volle tevredenheid van de gebruiker een fantastisch, duurzaam kantoorgebouw ontwikkeld.

ir. Rob van Aarem, Senior Development Manager OVG Projectontwikkeling

Mike blijft ten alle tijden rustig en nuchter in zo’n dynamische omgeving, en weet op die manier juist alle partijen mee te krijgen en het project goed te beheersen. Mike heeft een heldere en systematische aanpak van projecten, waardoor we heel resultaatgericht konden werken.

ir. Hannah van der Leij, Projectmanager duurzaam vastgoed

De samenwerking kenmerkte zich door rust, professionaliteit, kennis, klantgerichtheid en flexibiliteit. Vooral de accuratesse van het volgen en signaleren van diverse processen was iets dat opviel.

ing. Henk Meijs, commandant en projectleider brandweer Brabant Noord